Registrera spelare

Registrering till och med 14 år 

Spelare som är under 15 år registreras direkt av föreningarna i Fogis.

Från och med det kalenderår en spelare fyller 12 år ska spelaren vara registrerad för viss förening för att få representera föreningen i bindande match.

För alla spelare under 15 år gäller oförändrade övergångsbestämmelser d v s rätt att byta förening inför ny speltermin utan särskilt övergångsförfarande.

Föreningen ska, innan registeringen genomförs i Fogis, inhämta spelarens och dennes vårdnadshavares intyg att föreningen har rätt att registrera spelaren och att spelaren samtidigt medger att dennes personuppgifter får föras in i spelarregistret. Intyget ska förvaras hos föreningen och ska på anmodan kunna uppvisas för SvFF. Intygsdokumentet  hittar du i dokumentlistan längst ner på denna sida.

OBS! Om spelaren lämnar föreningen för en ny förening stryks spelaren i den lämnande föreningen automatiskt för att sedan registreras i den nya föreningen. Historiken kommer att finnas kvar för att kunna fastställa vilka föreningar som varit delaktiga i spelarens fotbollsmässiga utbildning.

Nyregistrering från 15 år

Spelare som varit ungdomsregistrerade i föreningen (upp till och med 14 år) måste nyregistreras i föreningen från och med 1 april det år spelaren fyller 15 år. Dessutom krävs nytt registreringsintyg från 15 år för att registreringen ska vara giltig. Historiken kommer att finnas kvar för att kunna fastställa vilka föreningar som varit delaktiga i spelarens fotbollsmässiga utbildning.

Föreningen ska, innan registreringen genomförs i Fogis, inhämta spelarens och, om spelaren är under 18 år, dennes vårdnadshavares intyg att föreningen har rätt att registrera spelaren och att spelaren samtidigt medger att dennes personuppgifter får föras in i spelarregistret. Intyget förvaras hos föreningen och ska på anmodan kunna uppvisas för SvFF. Intygsdokumentet  hittar du i dokumentlistan längst ner på denna sida.