Projektstöd IF för barn- och ungdomsfotboll

Föreningar kan söka ”Projektstöd IF” för att utveckla sin barn- och ungdomsverksamhet. Projektstödet är ett Idrottsmedel som söks av er som fotbollsförening via IdrottOnline och kan närmast liknas vid det som tidigare hette Idrottslyftet.

Svenska Fotbollförbundet har delegerat ansvaret att fördela medlen till våra 24 fotbollsdistrikt vilket innebär att det är distrikten som tar emot och handlägger fotbollsföreningarnas ansökningar. För mer information om vilka riktlinjer som gäller för olika satsningar hänvisar vi till ert fotbollsdistrikt. Ett område, ”idrottssvaga områden”, ansöks enbart via RF-SISU distriktet och vi hänvisar därför specifika frågor kring detta direkt till ert idrottsdistrikt.

Syftet med stödet är att skapa förutsättningar för föreningar att utveckla sin barn- och ungdomsidrott i enlighet med svensk idrotts Strategi 2025. Riksidrottsstyrelsen har identifierat tre övergripande områden som behöver prioriteras under 2020—2021 för att styra IF:s utveckling i riktning mot målen 2025.
(Riksidrottsförbundets riktlinjer)

Följande idrottsmedel är sökbara

Ansöks via fotbollsdistriktet och/eller RF-SISU distriktet.

Idrottsrörelsen är stark vad gäller att attrahera barn 7–12 år. Cirka 90 procent av alla barn är någon gång med i en idrottsförening och många är dessutom medlem i flera föreningar eller aktiva inom flera idrotter. Samtidigt har många idrotter en nedåtgående medlemskurva vad gäller ungdomar. För varje ålderskull, efter 11 år, minskar antalet medlemmar i ungdomsåren.

Målgrupp

Målgruppen ska vara ungdomar i åldern 13–20 år.

Inriktningar som beviljas av fotbollsdistrikten

Projektstödet ska användas till att få föreningar att förändra sin kultur och struktur för att få målgruppen att stanna kvar i den organiserade idrotten.

Projekt ska beviljas för:

  • att utveckla eller implementera nya tränings- och tävlingsformer för målgruppen
  • att anpassa idrottsytor och köpa in material som särskilt gör att målgruppen fortsätter idrotta
  • att utveckla föreningsmiljön så att målgruppen upplever den som trygg, välkomnande och inkluderande

Inriktningar som beviljas av RF-SISU distrikt

Projekt ska beviljas för:

  • idrottsövergripande utbildningar,

vilket innebär aktivitetsledarutbildningar inom idrottsgemensamma områden så som SISU Idrottsutbildarnas idrottsövergripande tränarutbildning eller utbildningar kopplat till ökade kunskaper kring barn och ungdomars fysiska, psykiska eller sociala utveckling.

Ansöks via fotbollsdistriktet och/eller RF-SISU distriktet.

Ungdomsbarometern konstaterar att aktivitetsledaren är den vuxne som står ungdomar närmst, näst efter föräldrarna. Det är aktivitetsledaren som möter barn och ungdomar i den idrottsliga verksamheten och som påverkar både individernas utveckling och deras upplevelse av idrott. Ska idrottsrörelsen kunna ge barn och ungdomar en verksamhet där de får må bra, ha roligt och utvecklas så är aktivitetsledaren en nyckelperson i arbetet.

Majoriteten av aktivitetsledarna är ideella med andra professioner som de arbetar med. Det är därför viktigt att aktivitetsledaren har tillgång till utbildning för att utveckla kompetenser som behövs för att bedriva den idrottsliga verksamheten i linje med anvisningar, policyer och riktlinjer som svensk idrottsrörelse har satt upp.

Målgrupp

Målgruppen ska vara aktivitetsledare för barn och ungdomar.

Definition av aktivitetsledare

En ledare som planerar och genomför den idrottsliga verksamheten för barn och ungdomar.

Inriktning

Projektstödet ska användas till att jobba för att all barn- och ungdomsidrott ska ledas av utbildade aktivitetsledare med kunskap om barn och ungdomars fysiska, psykiska, sociala och idrottsspecifika utveckling.

Inriktningar som beviljas av fotbollsdistrikten

Projekt ska beviljas för:

  • idrottsspecifika utbildningar,

vilket innebär aktivitetsledarutbildningar inom ramen för svensk fotbolls egen utbildningsstruktur (tränarutbildning C, B och A ungdom samt målvaktstränarutbildning C och B) eller när svensk fotboll bjuder in till mötesplatser (ex ledarsymposium) med utbildningar riktade till aktivitetsledare.

Inriktningar som beviljas av RF-SISU distrikt

Projekt ska beviljas för:

  • att utveckla föreningsmiljön så att målgruppen upplever den som trygg, välkomnande och inkluderande
  • att möjliggöra för IF att bedriva eller delta i idrottsövergripande projekt som involverar flera idrotter så som idrottsskolor eller organiserad spontanidrott för målgruppen

 

Ansöks enbart via RF-SISU distrikt.

Idag vet vi att föreningsidrotten inte är lika tillgänglig och öppen för alla. Forskning visar att socioekonomiska och demografiska, såväl som geografiska, faktorer påverkar barn och ungdomars möjligheter att idrotta. På landsbygden kan föreningar mötas av utmaningar som utflyttning, långa avstånd och svårigheter att få ihop tillräckligt stora träningsgrupper. I städerna är det ofta brist på idrottsytor och anläggningar vilket kan skapa köer till verksamhet och därmed en konkurrens mellan individer. Statistik visar också att stadsdelar med relativt svag socioekonomisk profil och hög andel invånare med utländsk bakgrund också har betydligt färre föreningsmedlemmar än andra stadsdelar.

Målgrupp

Målgruppen ska vara barn och ungdomar som bor i idrottssvaga områden.

Definition av idrottssvagt område

Ett område kan i detta sammanhang betraktas som idrottssvagt utifrån graden av deltagande i idrottsförening och/eller att det finns särskilda utmaningar för idrottsföreningarna i området utifrån ett geografiskt perspektiv. RF-SISU distrikten avgör med beaktande av detta vilka områden som ska anses vara idrottssvaga i respektive distrikt.

Inriktning

Projektstödet ska användas till att stärka och utveckla idrottsföreningar i att bedriva förenings- och idrottsverksamhet som riktar sig till målgruppen. Medel ska beviljas föreningar som arbetar med angiven målgrupp och antingen är verksamma i idrottssvaga områden eller avser att göra insatser i idrottssvaga områden.

 

 

 

 

Ta kontakt med Lasse Lindgren på VFF för att ta reda på vilka möjligheter som gäller just er!