Övriga EU-fonder för idrott

Hälsoprogrammet

Hälsoprogrammet ska komplettera och stödja och ge ett mervärde åt den politik som förs i medlemsstaterna för att förbättra unionsmedborgarnas hälsa genom att främja hälsa och minska ojämlikhet i fråga om hälsa, stimulera innovation på hälso- och sjukvårdsområdet, göra hälso- och sjukvårdssystemen hållbarare och skydda unionens medborgare från allvarliga gränsöverskridande hälsohot (artikel 2 i det tredje hälsoprogrammet).

Generellt är det svårt för idrottsorganisationer att söka medel från Hälsoprogrammet, men kan ha möjlighet att söka EU-stöd utifrån målet ”Främja hälsa och förebygga sjukdomar”

Projektexempel

 • Främja cykling för att öka fysisk aktivitet och mer hållbara transporter.
 • Projekt för att minska barnfetma genomlokal närvaro med nya matutiner och ökad fysisk aktivitet.
 • Projekt för att öka kunskapen om förebyggandet av skador för att minska idrottsskadorna i Europa.

Ansökningar

Ansökningar via utlysningar på webben.

Horisont 2020

Horisont 2020 är EUs ramprogram för forskning och innovation. Programmet är världens största satsning på forskning och innovation och har en totalt budget på runt 80 miljarder euro.

Horisont 2020 är världens största ramprogram för forskning och innovation. Programmet har tre huvudinriktningar;  spetskompetens, industriellt ledarskap och samhälleliga utmaningar.

Projektexempel

 • Projekt som utvecklade, genomförde och utvärderade en teori- och evidensbaserad tränarutbildning med fokus på fotboll.
 • Tvärvetenskapligt forskningsinitiativ för att förstå fotbollens inverkan på identitet, upplevelsemönster och kulturella förändringar i Europa.

Ansökningar

Ansökningar via utlysningar på webben.

Ett Europa för medborgarna

Inom ramen för den allmänna strävan att föra unionen närmare medborgarna är de allmänna målen att

 • bidra till medborgarnas förståelse för unionen, dess historia och dess mångfald,
 • främja EU-medborgarskapet och förbättra förutsättningarna för medborgarengagemang och demokratiskt deltagande på unionsnivå.

Programområde 1:

Europeisk hågkomst: Öka medvetenheten om hågkomst, gemensam historia och värderingar och EUs mål.

Programområde 2:

Demokratisk delaktighet och medborgarengagemang: Uppmuntra demokratisk delaktighet och engagemang på unionsnivå. 

 • Åtgärder i detta programområde:
  • Vänortssamarbete
  • Nätverk av städer
  • Projekt för det civila samhället.

Projektexempel

 • Vänortsprojekt för en gemensam musik- och sportfestival.
 • Tävlingar mellan alla världens vänorter.
 • Projekt som handlar om att före en diskussion om hur EU ska främja idrott.

Ansökningar

Ansökningar via utlysningar på webben.

Rättigheter, jämlikhet och medborgarskap

Program för att främja demokrati och mänskliga rättigheter. Programmets nio mål:

 • Främja icke-diskriminering
 • Bekämpa rasism, främlingsfientlighet, homofobi och alla andra former av diskriminering.
 • Främja rättigheterna för funktionsnedsatta.
 • Främja jämställdhet.
 • Förebygga våld mot barn, ungdomar, kvinnor och andra utsatta grupper.
 • Främja barns rättigheter.
 • Säkerställa datasäkerheten.
 • Främja rättigheterna som härleder från EU-medborgarskapet.
 • Stärka konsumentskyddet.

Programmet stödjer aktiviteter såsom utbildning, medvetandeskapande aktiviteter och analyser.

Projektexempel

 • Projekt för att öka medvetenheten hos unga européer på gräsrotsnivå inom idrotten för att reflektera, agera och skydda sig mot sexuellt våld och trakasserier.

Ansökningar

Ansökningar via utlysningar på webben.