Jordbruksfonden med landsbygdsprogrammet

Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling (EJFLU) stöder EUs politik för landsbygdsutveckling. Den finansierar landsbygdsutvecklingsprogram i medlemsstaterna och i unionens regioner. Jordbruksverket är ansvarig myndighet i Sverige.

Landsbygdsprogrammet

Landsbygdsprogrammet består av stöd och ersättningar för att utveckla landsbygden.

Det finns flera olika stöd och ersättningar i landsbygdsprogrammet. Det finns företags- och projektstöd. De flesta projektstöden är stöd till investeringar. En del av projektstödet går till att investera i idrotts- och fritidsanläggningar samt samlingslokaler.

Det här stödet är ett projektstöd.

Ni kan få stöd för investeringar i anläggningar för idrotts- och fritidssysselsättning samt till samlingslokaler för olika typer av aktiviteter, exempelvis klubbstugor eller upprustning av fotbollsplaner. Syftet med stödet är att skapa och behålla anläggningar för idrotts- och fritidsaktiviteter på landsbygden.  

Vem kan få stöd?

Myndigheter, kommuner, landsting, regioner, företag, föreningar och andra organisationer kan söka det här stödet.

Det här kan du få stöd för

Du kan få stöd om du investerar i:

 • anläggningar för idrotts- och fritidssysselsättning
 • samlingslokaler för olika typer av aktiviteter.

De här utgifterna kan du få stöd för:

 • Köp eller avbetalningsköp av nytt material och ny eller begagnad fast inredning.
 • Köp av tjänst för om-, ny- och tillbyggnad samt större reparationer.
 • Tjänster som du köper av konsulter för att planera och genomföra investeringen.
 • Köp eller utveckling av programvara.

Det kan finnas regionala begränsningar för vad du kan söka stöd för.

Krav på begagnad fast inredning

Om du köper begagnad fast inredning måste du skicka med ett intyg där den tidigare ägaren intygar att han eller hon inte har fått stöd för att köpa den.

Priset på den begagnade fasta inredningen får inte vara mer än vad det skulle kosta att köpa den ny.

Utrustningen ska ha de tekniska egenskaper som behövs för investeringen.

Tänk på det här

 • Du kan inte få stöd för lön till anställda i ditt företag och inte heller till eget arbete i enskild firma, handelsbolag och kommanditbolag för att genomföra investeringen.
 • För det här stödet finns det krav på att en annan offentlig aktör i vissa fall går in med pengar för att finansiera projektet. Det kan exempelvis vara kommunen, landstinget, regionen, länsstyrelsen med flera. Hör med din länsstyrelse eller Sametinget om vad som gäller i ditt fall.
 • Dina investeringar ska stämma överens med kommunala och regionala planer och med de lokala utvecklingsstrategier som finns för området.
 • Du ska ha de tillstånd som krävs enligt svensk lagstiftning.
 • Du kan inte få stöd för sådant som myndigheter, staten, landsting, regioner och kommuner, ska ansvara för enligt lag.
 • Du kan inte få stöd för sådant som enligt lag skulle ha varit genomfört vid tidpunkten för ansökan om stöd.
 • Vid handläggningen ska myndigheten kontrollera om den som söker stöd är kreditvärdig och kommer därför att göra en kreditupplysning.

Så här mycket kan du få i stöd

Du kan få stöd för upp till 90 procent av de utgifter som ger rätt till stöd. Det är länsstyrelsen eller Sametinget som bestämmer det maximala beloppet som du kan få. Utgifterna måste vara 100 000 kronor eller mer för att du ska kunna få stöd. Av de 90 procenten som du kan få i stöd, kan det krävas att en viss del av finansieringen kommer från en annan offentlig aktör.

Jordbruksverket är ansvarig myndighet och Länsstyrelserna handlägger stödet, som är ett projektstöd. Mer information hittar du här

 

Ansökningar

Görs via Jordbruksverkets e-tjänst.

Fyra EU-fonder samordnas i det lokala utvecklingsarbetet med hjälp av den så kallade leadermetoden. Leader är en metod för att utveckla din bygd utifrån lokala förutsättningar. Metoden kan användas både på landsbygden och i staden. Det är den lokala utvecklingsstrategin som avgör vad man ska prioritera för insatser under kommande programperiod i just ert leaderområde. Det finns i dagsläget 48 godkända leaderområden och här hittar du information om vart de finns och kontaktuppgifter till dem.

I leaderområdet finns en styrelse för verksamheten, LAG. Det är LAG som utifrån utvecklingsstrategin för området bestämmer vilka projekt som prioriteras och tilldelas pengar. Jordbruksverket fastställer LAG:s beslut.

Idrottsorganisationer intresserade av projekt finansierade av Leader rekommenderas att ta kontakt med LAG, engagera sig i LAG och bearbeta LAG för ökad inkludering av idrottsprojekt.

Metoden bygger på samarbete mellan olika sektorer och aktörer i ett område, utifrån lokala initiativ och förutsättningar. Det innebär att du som bor och verkar i området kan vara med och driva och påverka utvecklingen. Organisationer, föreningar, företag och myndigheter som bidrar till utveckling i ett leaderområde kan söka stöd för att genomföra projekt. Det går att söka stöd för samarbete med andra områden eller aktörer utanför ditt leaderområde. Du kan söka stöd närsomhelst under året. Kontakta ditt leaderområde för att få information om när LAG har beslutsmöten.  Den som söker måste också bidra med eget arbete eller privata pengar. Observera att det inte går att få stöd för redan befintlig verksamhet.

Du kan få stöd för:

 • projekt som är till nytta för många människor i området
 • projekt som ger förutsättningar för landsbygdens attraktivitet

Projektexempel

 • Bygga nya nätverk och aktiviteter kopplade till orientering, Finland.
 • Multi-lekplats för barn för att stärka möjligheten till aktiviteter i utsatt område, Polen.

Ansökningar

Öppet ansökningsförfarande via respektive leaderområde.