Allmänna arvsfonden

Allmänna arvsfonden har två olika typer av stöd:
• Projektstöd ges till utveckling av verksamheter och metoder.
• Lokalstöd ges till ny-, om- och tillbyggnad av lokaler för att ny verksamhet ska startas.

Har din förening en idé om ett nyskapande projekt med avgränsade tidsramar och ett tydligt syfte? Då kan ni söka Arvsfondens projektstöd.

Ideella föreningar och organisationer som funnit i minst ett år kan få projektstöd. Även offentliga huvudmän kan få projektstöd om de samarbetar nära med en ideell förening i projektet. Stödet ska gå till ett nyskapande projekt med avgränsade tidsramar och ett tydligt syfte.

Ansökan kan skickas in när som helst under året. Beslut fattas av Arvsfondsdelegationen sex gånger per år.

Arvsfonden ger inte stöd till privatpersoner eller företag. Om din organisation inte uppfyller villkoren för att få stöd ur Arvsfonden, eller om du som enskild vill ha stöd, ta gärna en titt på sidan Andra fonder och stiftelser.

För att kunna få projektstöd måste projektet uppfylla följande krav:

 1. Målgruppen ska vara med
  Minst en av Arvsfondens målgrupper; barn, ungdom och personer med funktionsnedsättning ska vara med i projektet, från planering till genomförande. Målgruppen ska vara delaktig utifrån sina förutsättningar i projektets utformning. Det innebär att det ibland är representanter för målgruppen som företräder målgruppens perspektiv. Ofta, men inte alltid, kommer projektidéerna från målgruppen. Om målgruppen inte är en del av organisationen som söker ska organisationen kunna beskriva hur den tagit reda på att projektet svarar mot målgruppens behov och intressen. Organisationen förväntas också kunna beskriva hur den har tagit tillvara målgruppens idéer och perspektiv. Målgruppens delaktighet i projektet bedöms utifrån hur mycket och på vilket sätt målgruppen är med i projektet.
 2. Projektet ska vara nyskapande och utvecklande
  Ni har större chans att få ett ja på er projektidé om ni tydligt kan förmedla på vilket sätt den är nyskapande och utvecklande. Projektet måste skilja sig från organisationens ordinarie verksamhet. Om en organisation vill göra något som är helt nytt för den organisationen, men som genomförs i stor skala av andra, är det inte nyskapande enligt Arvsfondens bedömning. Graden av nyskapande måste sättas i ett sammanhang för att kunna bedömas, det vill säga en idé är nyskapande i förhållande till något annat som görs eller inte görs.

  Här är några exempel på vad Arvsfonden menar med nyskapande när det gäller projektstöd:
  - utveckla metoder och verksamheter som inte redan finns
  - vidareutveckla en metod eller verksamhet för en ny målgrupp
  - vidareutveckla en metod eller verksamhet i en ny riktning
  - pröva nya samarbeten, nya arbetsmodeller eller nya former av mötesplatser

  Med utvecklande menas att projektet ska förbättra förutsättningar och villkor för projektets målgrupper. Ett nyskapande och utvecklande projekt är i sig framåtsyftande och blir ofta en inspiration för andra.
 3. Det ska finnas en plan för överlevnad
  Ansökan ska innehålla en plan för hur verksamheten ska fortsätta efter projekttidens slut. Exempel på fortsättning kan vara att:
  - projektet blir en del av föreningens verksamhet
  - verksamheten fortsätter men i en annan huvudmans regi
  - organisationen sprider metoder som utvecklats inom projektet

Förstudier

En förstudie kan vara motiverad om ämnet är särskilt komplicerat eller om projektidén av olika anledningar är väldigt omfattande.

Pengar till en förstudie kan aldrig beviljas för normalt förarbete som vi kräver att alla föreningar ska göra inför att de skickar in en ansökan, till exempel för att undersöka brukarnas intresse och delaktighet eller för att göra överenskommelser om samarbete. Alla förstudier som är förslag till bifall föredras inför Arvsfondsdelegationen.

Observera att en förstudie inte garanterar ett flerårigt projekt. En förstudie kan som längst hålla på i sex månader och får kosta högst 500 000 kr.

Vill din förening starta en ny verksamhet för barn, ungdomar eller personer med funktionsnedsättning? Behöver ni bygga om, bygga till eller skapa en helt ny lokal eller anläggning för att förverkliga den idén? Då kan ni söka Arvsfondens lokalstöd.

Ideella föreningar och organisationer som funnits i minst två år kan få lokalstöd. Stödet ska gå till kostnader för om-, till- eller nybyggnation av en lokal eller anläggning. Ansökan kan skickas in när som helst under året. Handläggningstiden är omkring 6 månader, och beslut fattas av Arvsfondsdelegationen 6 gånger per år.

Arvsfondens tre grundkrav för lokalstöd:

 1. Målgruppen ska vara med
  Minst en av Arvsfondens tre målgrupper, barn, ungdomar och personer med funktionsnedsättning, ska vara med i projektet. Målgruppen ska vara delaktig utifrån sina förutsättningar i projektets utformning, från planering till genomförande. I lokalstödsprojekt handlar målgruppens delaktighet inte bara om själva byggandet, utan också att målgruppen har inflytande i den fortsatta verksamheten.
 2. Projektet ska vara nyskapande på orten
  Verksamheten som planeras i lokalen eller anläggningen ska vara nyskapande på orten, och tydligt skilja sig från föreningens vanliga verksamhet. Det kan också innebära att föreningen aktivt riktar sig till en ny målgrupp.
 3. Det ska finnas en plan för överlevnad
  Det ska finnas en plan för hur verksamheten ska komma igång efter byggnationen, och för hur föreningen ska kunna driva verksamheten. Chansen att projektet överlever på lång sikt ökar om föreningen samarbetar med andra föreningar eller aktörer. Att visa vilka samarbetspartners man har redan från början bidrar därför positivt till bedömningen av ansökan. Alla lokalstödsprojekt som får bifall följs upp och kontrolleras efter 4 och 10 år.

Viktigt att veta

Samarbetspartners

Chansen att projektet överlever på sikt ökar om föreningen samarbetar med andra aktörer (exempelvis kommunen eller andra föreningar och organisationer). Att visa på samarbetspartners redan från början bidrar därför positivt till bedömningen av ansökan.

Tillgänglighetsanpassning

Alla lokaler och anläggningar som Arvsfonden ger bidrag till ska vara tillgänglighetsanpassade för personer med funktionsnedsättning. Det är särskilt viktigt att ha med samarbetspartners som företräder målgruppen vid ansökan om tillgänglighetsanpassning av lokaler och anläggningar.

Hur stort belopp kan sökas?

Sökande förening kan beviljas upp till 70 % av totala godkända kostnader inklusive moms för om-, till- eller nybyggnation av en lokal eller anläggning.

Beviljat belopp kan högst uppgå till 5 miljoner kronor inklusive moms (4 miljoner exklusive moms).

I bedömningen av vad som är en godkänd kostnad tas hänsyn till hur stor del av lokalstödsprojektet som avser Arvsfondens målgrupper och hur ansökan i övrigt uppfyller Arvsfondens tre kriterier. Se vidare under rubriken "Arvsfonden ger inte stöd till”.

Tioårskravet

Alla föreningar som får lokalstöd av Arvsfonden förbinder sig att driva verksamheten i minst tio år. Därför krävs det att föreningen har ett tioårigt nyttjanderättsavtal/arrendeavtal för lokalen och/eller marken.

Nya riktlinjer för lokalstöd som innefattar konstgräs

Användningen av gummigranulat vid anläggning av konstgräs är ett konstaterat miljöproblem. Vid Arvsfondsdelegationens sammanträde den 27 september 2017 beslutade därför delegationen om särskilda riktlinjer för lokalstödsansökningar som innefattar anläggning av konstgräs. Delegationen följer utvecklingen och kan komma att besluta om ytterligare restriktioner vad gäller användningen av gummigranulat.

Särskilda riktlinjer för anläggning av konstgräsplan:

 • Föreningen ska samråda med berörd kommun vid projektering, inköp, underhåll och deponi av konstgräs som innehåller gummigranulat.
 • Föreningen rekommenderas att ta kontakt med Svenska fotbollförbundet eller Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) för mer detaljerad information och expertis på området.
 • För att förhindra spridning av gummigranulat till natur och miljö ska föreningen följa Naturvårdsverkets och Svenska Fotbollsförbundet råd och rekommendationer.

Arvsfonden ger inte stöd till

 • Privatpersoner, företag eller offentliga huvudmän, till exempel kommuner. Om din organisation inte uppfyller villkoren för att få stöd ur Arvsfonden, eller om du som enskild vill ha stöd, ta gärna en titt på sidan Andra fonder och stiftelser.
 • Vanligt underhåll eller reparationer, till exempel byte av värmesystem, omläggning av tak eller målning.
 • Utbyggnad av lokaler för att föreningen har fått flera medlemmar.
 • Enbart tillgänglighetsanpassning som inte är en del av en ny verksamhet.
 • Lös utrustning eller inventarier, till exempel möbler eller vitvaror.
 • Administrationskostnader, till exempel kostnader för löner, bygglov, projektering eller arkitekt.
 • Flyttbara anläggningar, till exempel tält, flytbryggor eller snökanoner.
 • Lokaler för verksamhet som konkurrerar med kommunens eller annan offentlig huvudmans verksamhet.