Självskattning

När föreningen har kontaktat sitt distriktsförbund (steg 1) och meddelat att man är intresserad av enkätverktyget för självskattning tilldelas föreningsadministratören en inloggning via e-post (steg 2).

Föreningsadministratören skickar i sin tur ut enkäterna till ledare samt vårdnadshavare/spelare (steg 3). Enkäterna skickas ut via e-post med noreply@questback.com som avsändare. I mailet finns en kort beskrivning av självskattningen samt hantering av personuppgifter. Föreningsadministratören ser fullständig text och layout av mailinbjudan i den manual som finns bakom inloggning i självskattningsportalen.

Tips

  • Ange föreningsmailen som användare till enkätverktyget. På det viset blir inloggningen inte knuten till en enskild individ och föreningen kan välja vilka som ska få tillgång till lösenordet.
  • Sprid information på föreningens hemsida, sociala medier och andra kommunikationskanaler om att ni inom kort kommer att skicka ut självskattningsenkäter. Förslag på informationstext hittar ni genom att klicka här.
  • Innan enkäten mailas ut med Svenska Fotbollförbundet (noreply@questback.com) som avsändare rekommenderas föreningen att skicka ut ett eget e-postmeddelande till de ledare och vårdnadshavare som kommer att motta länken. Förslag på mailtext hittar ni genom att klicka här.
  • Ni som förening bör vara noggranna med att enkäterna endast skickas ut till de som är aktiva ledare och vårdnadshavare/spelare i föreningen (dels för att undvika att kontaktpersonen i er förening får mycket e-post av typen "jag är inte längre aktiv" men även att berörda personer slipper eventuella påminnelser när de inte svarat på enkäten). 
  • Skicka ut enkäten till ledarna först, de kan i sin tur sprida information till spelarna och deras vårdnadshavare att de inom kort kommer att besvara en enkät.

Testenkäter

För att föreningar, ledare, vårdnadshavare och spelare ska kunna se hur enkäten ser ut och vilka påståenden som ställs finns det testenkäter. Dessa enkäter ser likadana ut som de skarpa enkäterna som föreningen skickar ut med undantag för förstasidan där det i testenkäten kommer information om hantering av personuppgifter som förstasida i länken medan det i de skarpa enkäterna står angivet direkt i mailet.

Svaren i testenkäterna kan inte härledas till varken person eller förening och kommer inte att samlas in för att redovisas.

Enkäter

Enkät ledare
Föreningen skickar ut enkäten till samtliga aktiva ledare i föreningen, både organisationsledare och aktivitetsledare. Organisationsledare är personer som arbetar inom föreningen (styrelse, kommitté, utskott och arbetsgrupp m.fl.) och aktivitetsledare är anknutna till lagen (tränare, materialförvaltare, lagledare m.fl.). Enkäten tar ca 7-8 minuter att besvara.

Enkät vårdnadshavare/spelare
Föreningen skickar ut enkäten till en vårdnadshavare per spelare. Om det finns fler än en vårdnadshavare och den ena person är ledare (besvarar enkäten för ledare) rekommenderas föreningen att skicka enkäten för vårdnadshavare till den andra vårdnadshavaren. Båda delarna tar sammanlagt ca 10 minuter att besvara.

Observera att spelare under 8 år ej kommer att besvara enkäten, dock kan deras vårdnadshavare svara på del 1. 

Hantering av personuppgifter

 

Officiell partner Diplomerad förening