Idrottslyft/Projekt

Välkommen till Idrottslyftet - information gällande 2020 kommer under v5

1 januari 2019 - 31 december 2019

Så många som möjligt, så länge som möjligt, så bra som möjligt!

"Svensk barn- och ungdomsfotboll ska skapa en positiv och sund miljö där alla får lära sig fotboll och utveckla ett livslångt intresse", står det i Fotbollens Spela, Lek och Lär.

Svensk fotboll arbetar utifrån övertygelsen att välutbildade ledare, i väl fungerande föreningar, skapar möjligheter för barn att börja spela fotboll, och att de tycker det är så roligt och utvecklande att de fortsätter. På det sättet skapar fotbollen folkhälsa!

Syftet med Idrottslyftet 2019

Att utveckla verksamheten så att barn och unga i åldern 7–25 år väljer att idrotta i förening och stimuleras till ett livslångt idrottande i föreningsidrotten.
För att nå upp till syftet med Idrottslyftet finns det fyra nyckelområden man under de kommande tre åren kommer att kunna jobba med utvecklingsinsatser inom:

  • Moderna välmående föreningar
  • Spelarutbildning på barnens villkor
  • Välutbildade ledare
  • Fotboll för alla

Moderna välmående föreningar

Det är dags att uppgradera den ideella föreningsformen! För att få väl fungerande och handlingskraftiga föreningar krävs en styrelse som leder både den idrottsliga- och den organisatoriska verksamheten. Att man i föreningen har kunskap om vad en ideell förening är och hur man driver en modern organisation som möter människors behov idag och i framtiden. Där man har ett långsiktigt och strategiskt arbetssätt för bland annat ledarförsörjning och hur man driver föreningsarbetet framåt i verksamhetsplaner och hur man säkerställer att man bygger sin verksamhet utifrån Fotbollens Spela, Lek och Lär (FSLL) – svensk barn- och ungdomsfotbolls inriktning.

Spelarutbildning på barnens villkor

Vi ska ge alla spelare samma möjlighet att utvecklas utifrån sina förutsättningar och ambitioner. Därför vill Svenska Fotbollförbundet att alla föreningar har en spelarutbildningsplan till grund för sitt arbete. SvFF Spelarutbildningsplan utgår från barnrättsperspektivet och en modern syn på hur vi utbildar fotbollsspelare. Här behöver vi både implementera planen som en röd tråd i hur vi organiserar vår fotbollsverksamhet och se till att utbilda våra ledare i hur de ska använda spelarutbildningsplanen som grund för den dagliga fotbollsverksamheten.

Föreningar ska erbjuda en trygg och stimulerande miljö där verksamhet är anpassad efter barns för-utsättningar och behov. Barn spelar fotboll framför allt för att det är roligt och för gemenskapen med kompisarna i laget. Regeringen skriver i sina direktiv att all verksamhet som tilldelas statligt stöd ska utgå från ett barnrättsperspektiv. Detta överensstämmer väl med Idrotten Vill där det t ex i förordet står: "Barn- och ungdomsidrotten ska utgå från ett uttalat barnrättsperspektiv, med FN:s Barnkonvention som grund." FN:s konvention om barnets rättigheter omfattar barn och ungdomar upp till och med 18 år, i Idrottslyftsverksamheten ska samma förhållningssätt tillämpas för hela målgruppen (d v s upp till 25 år).

"Barn uppskattar och har behov av en positiv idrottsmiljö där de kan känna sig trygga. En miljö där de inte känner rädsla för att få kritik eller blir negativt bedömda för sina prestationer. Det handlar lika mycket om tränarens förhållningssätt som lagkamraternas.
Inget barn ska behöva bli diskriminerad på grund av prestationsnivå. Alla ska behandlas lika oavsett mognad. I en positiv idrottsmiljö tas hänsyn till barnets mognad och behov, till exempel känslan av trygghet. I den miljön får barnen också möjlighet att utvecklas både idrottsligt och socialt"

Välutbildade ledare

Ledarfrågan är avgörande för fotbollens utveckling. Svenska Fotbollförbundet vill att vi ökar ledartätheten och att alla ledare för barn och ungdomar har rätt utbildning för ålder och nivå. Svensk fotboll måste locka fler kvinnor att åta sig ledaruppdrag för att spegla såväl herr-, dam-, pojk- som flickfotboll. För att lyckas behöver varje förening ha en lång- siktig plan för hur man ska rekrytera, utveckla och behålla ledare.

Tränarutbildning C- och B ungdom är för de som tränar spelare 6–19 år. För att höja kunskapsnivån i föreningarna är det viktigt att ledare, organisations- ledare och föräldrar har kunskapen om FSLL, och att tränarna fortbildas kontinuerligt internt i föreningen för att utveckla både sina pedagogiska som fotbollsmässiga kunskaper.

Fotboll för alla

Inom ramen för devisen "Alla är olika – olika är bra", jobbar svensk fotboll för social inkludering och mångfald.
Allas rätt att vara med är en av de viktigaste bygg- stenarna i svensk fotbolls värdegrund. Det innebär att alla som vill spela fotboll ska känna sig välkomna, oavsett nationalitet, etniskt ursprung, religion, ålder, kön eller sexuell läggning.

Idrotten är en mötesplats över alla etniska gränser och därmed en viktig arena för integration. Det är sant när det gäller herrfotbollen som har en stor andel spelare med utländsk bakgrund. Men så länge skillnaderna mellan tjejer och killar är så stor, så finns det mycket kvar att jobba med.

Det finns många fotbollsföreningar i Sverige idag som gör ett fantastiskt arbete med att ge och skapa en meningsfull fritid för nyanlända genom fotbollen. Här är samarbeten mellan de olika arenorna i samhället otroligt viktigt.

Svenska Parasportförbundet har ansvaret att arbeta med barn- och ungdomar med funktionsnedsättningar som vill spela fotboll. Men det hindrar inte fotbollsföreningar att utveckla och erbjuda fotbollsverksamhet. Svensk fotbolls inriktning är att hjälpa föreningar som är intresserade av att driva sådana satsningar för att leva upp till visionen "fotboll för alla".

Inom ramen för Idrottslyftet kan föreningen ansöka om medel från sitt fotbollsdistrikt (SDF) för att arbeta med något av ovanstående utvecklingsområden.