Ta del av nya Fotbollens spela, lek och lär

Svenska Fotbollförbundet har till 2018 tagit fram en ny version av Fotbollens spela, lek och lär (FSLL) som består av häfte, webbplats och utbildning. Anders Ågren – Barn & ungdomsutvecklare Sandåkern SK/Umedalens IF berättar om hur vi i distriktet jobbar med frågan.

Ta del av nya Fotbollens spela, lek och lär

Svenska Fotbollsförbundet har till 2018 tagit fram en ny version av Fotbollens spela, lek och lär (FSLL) som består av häfte, webbplats och utbildning.

Varför ska föreningarna ha det här materialet som bas för barn- och ungdomsverksamheten?
Vår förening har inte sett den nya FSLL men utgår vi från den nya är det uppbyggt utifrån ett barnrättsperspektiv. Detta är bra då det hjälper föreningarna i att bygga en verksamhet utifrån barnen för att de ska ha roligt, få en glädje till rörelse och få förutsättningar att vara aktiva större delen av sitt liv. Vi utgår från att FSLL är uppbyggt på vetenskap och bygger på beprövad erfarenhet inom SvFF vilket kan hjälpa motivera ledare att följa den då många föreningar saknar anställda resurser som annars kan hjälpa att implementera ett barnrättsperspektiv.

Hur stöttar ni i distriktet det arbetet?
Vi har arbetat fram en variant på spelarutbildningsplanen utifrån våra förutsättningar där vi påtalar hur barnverksamheten ska se ut samt att vi har en resurs som stöttar ledarna, besöker verksamheten och bjuder in till träffar där träning och barn diskuteras. Detta för att implementera SvFFs material samt föreningens värdegrund hos ledarna.

Hur påverkar FSLL arbete hos distriktet?
Vi antar att det är ungefär på samma sätt som det påverkar arbetet i förening, det ger ramar för hur verksamheten ska se ut. Distriktet har också bättre resurser för att kunna nå ut till föreningar och berätta om FSLL, tillsammans med information om de nya spelformerna och förbundets SUP kan de visa på en röd tråd för fotbollens struktur och hur det utvecklas i takt med att barn blir äldre, där verksamheten är utifrån de aktivas förutsättningar.

Hållbart idrottande

Riktlinjen hållbart idrottande innebär att fotbollen behöver vara hållbar för individen över tid. Den viktigaste aspekten i detta är att fotbollsspelaren ses som en människa som spelar fotboll där även saker utanför fotbollsplanen påverkar agerandet på planen.

Vad är dina tips till föreningar som vill att flera ska spela längre?
Erbjuda verksamhet som är allsidig, att barnen får en rörelserikedom. Begränsa inte barnen från att kunna hålla på med flera idrotter samtidigt. Försök hitta former av verksamhet som når ut till barn som inte idag är aktiva i föreningsform. Se till att ha utbildade och uppdaterade ledare, de blir tryggare i sitt ledarskap och kan bedriva en sundare och roligare verksamhet.

Vad är dina tips till ledare som vill att flera ska spela längre?
Ta möjligheten att gå utbildningar som anordnas av distriktet och SISU. Var tillåtande och låt barn ha annan verksamhet som krockar, arbeta långsiktigt med barnen. Det viktiga är inte att vinna en särskild cup detta eller nästa år utan att de aktiva ska utvecklas på sikt och fortsätta med sin idrott.

Vad är dina tips till föräldrar som vill att flera ska spela längre?
Var ett stöd till ledarna, engagera dig i ditt barns verksamhet och hjälp till med det runt omkring. Uppmuntra till glädje och stötta barnen i dess utveckling snarare än att belöna kortsiktiga resultat. Undvik sätta press på barnen, din favoritidrott behöver inte vara barnets.

Fotboll för alla

För att göra fotbollen tillgänglig och attraktiv för alla behöver alla inblandade i verksamheten tillsammans göra ett stort jobb i flera frågor.

Hur ser det ut idag? Vilka målgrupper når fotbollen och vilka saknar vi?
Framförallt upplever vi att det saknas paraidrottade, barn med NPF, HBTQ personer och utlandsfödda tjejer.

Vad är distriktets inställning till värvningar av barn och ungdomar?
Så vitt vi kan förstå ställer de sig emot att föreningar värvar barn och ungdomar av varandra upp till 15-16 års ålder.

Hur jobbar distriktet med integrations- och jämställdhetsfrågor?
Ingen direkt kännedom om hur de arbetar med frågorna.

Barn och ungdomars villkor

För att fotbollen ska vara en attraktiv fritidssysselsättning för barn och ungdomar behöver förbund, och ledare ta hänsyn till varje individs förutsättningar och anpassa sig både efter spelarnas mognad men även efter samhällsutvecklingen.

Har du några tips på hur man bäst anpassar verksamheten för unga spelare?
Läs FSLL eller förbundets SUP, låt barnen vara delaktiga i vissa beslut och fokusera på att ha roligt i verksamheten snarare än att fostra en fotbollsspelare i unga år.

Vad är det första du tänker på när du hör riktlinjen barns och ungdomars villkor?
Att verksamheten sker utifrån barn och ungdomars förutsättningar. Att barnen får påverka verksamheten mer och mer i takt med att de blir äldre och känna att de är en del av verksamheten.

På vilket sätt arbetar distriktet med att anpassa verksamheten för barn och
ungdomar?
Spelformerna som anpassats utifrån barn och ungdomars utveckling. Hur förbundet genomför utbildningar, innehållet i dom. De kan påverka genom de cuper de sanktionerar och hur tävlingarna ser ut.

Fair Play

Varför är Fair Play så viktigt och hur jobbar distiktet i frågan?

Hur jobbar distriktet med Fair Play?
Här är det stora vi kan komma på det Gröna Kortet som infördes tidigare, där ett bra beteende uppmuntras och belönas.

Vad betyder Fair Play för dig?

Respekt och ödmjukhet till medspelare, motspelare och domare främst men även ett bra beteende mot publik, matchvärdar och annat.

Domarna är ofta en utsatt grupp vad gäller uppträdande som går emot Fair Play? Hur jobbar distriktet med domarna i barn och ungdomsfotbollen?
För föreningsdomare så upplever vi att de inte har någon stöttning från distriktet utan att det ligger på föreningen, där kan vi önska att det fanns tydligare riktlinjer från distriktet hur föreningarna kan ta hand om föreningsdomare. Distriktsdomare har en tydligare stöttning men den upplever vi inte kommer från distriktet utan ansvaret ligger på domarklubben. SVDK i det här fallet sköter själva stöttningen av domare och anordnar träffar för domarna, upplevs inte vara någon tydlig koppling mellan.

Fokus på glädje, ansträngning och lärande

Fotbollens spela, lek och lär fastslår att barn- och ungdomsfotbollen ska fokusera på glädje, ansträngning och lärande.

Vad är vinsterna med att fokusera på att utvecklas och försöka, snarare än på
resultatet av försöket?

Fokus hamnar på utveckling snarare än resultatet av en prestation, vi skapar en lust till att barnen vill lära sig mer och fortsätta utvecklas. I längden hoppas vi att det ger fler som vill fortsätta längre och med mer tid som aktiv spelare ges bättre förutsättningar för utveckling över tid. En del barn lär sig vissa färdigheter tidigt medans en del andra kommer senare, kan vi stötta dem med det över tid ges det bättre förutsättningar för att de ska vara med allsidiga fotbollsspelare.

På vilket sätt jobbar distriktet med den här frågan?
En del är att distriktet inte har resultat upp till en viss ålder, tabeller publiceras inte och distriktet sanktionerar endast de tävlingar som sker utifrån deras tanke. De arbetar också med frågan då de är ute och träffar oss föreningar samt i sina utbildningar, där ges ledare möjligheten att diskutera och förstå syftet med verksamheten.

Hur kan föreningar påverka sina ledare till att fokusera på glädje, ansträngning och lärande?
Genom att lyfta frågan på ledarträffar, att det material föreningen har och tar fram åt ledarna utgår ifrån glädje, ansträngning och lärande. Den SUP och de anvisningar vi tar fram för barn och ungdomsverksamheten utgår ifrån detta och ger ledarna ett ramverk för vart fokus på verksamheten ligger.